Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Aidosti paikallinen ja välittävä toimintamallimme perustuu tiiviiseen kumppanuuteen ja palvelukokonaisuuden arviointiin. Sovimme yhdessä yrityksenne näköisestä työterveyshuollosta, asetamme tavoitteet yhteistyölle, mittaamme ja seuraamme saavutettuja tuloksia. Teemme yhteistyötä yrityksenne kaikilla tasoilla (johto, hr, esimiehet, työsuojelutoimikunta, henkilöstö) . Tarjoamme työterveyshuollon parhaat ammattilaiset ja moderneimmat tukipalvelut käyttöönne .Näin voimme varmistua että palvelukokonaisuus toimii.

 

Keskeistä onnistumiselle on painopisteen siirtäminen sairaanhoidosta ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon; työpaikkaselvitysten ja riskienarviointien yhdistäminen, terveystarkastuksista terveydenedistämisen hoitopolkuihin sekä vaikuttavaan työterveyshuoltoon.

Vaikuttavuuden periaatteet

Seimedin vaikuttavuuden lähtökohdat:
 1. 50/50 ennaltaehkäisevä/sairaanhoito
 2. tiivis yhteistyö organisaation kaikilla tasoilla
 3. työterveyshuollon perustyö kunniaan
 4. kokonaisvaltainen työkykyajattelu osaksi työterveyshuoltoa
 5. mittarit ja tavoitteet osaksi työterveyshuoltoa
Mitattavia asioita, joita tarkastelemme toimintasuunnitelmapalaverissa:
 1. tehtyjen työpaikkaselvitysten määrä
 2. tehtyjen toimenpide-ehdotusten määrä
 3. terveystarkastusten määrä
 4. työterveysneuvottelujen määrä
 5. sairaspoissaolojen määrä ja jakauma eri sairauspääluokkiin
 6. asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset
 7. työterveyspalvelujen käyttö ja niistä syntyneet kustannukset
 8. työterveysraporttien palautetilaisuudet ja muut suunnittelukokoukset yritysten kanssa

Raportointityökalut laadun ja vaikuttavuuden seurannassa

Työterveyshuollossa yhdessä sovittujen tavoitteiden toteutumista seurataan raportointityökaluilla. Seimedin toimintamalliin kuuluu huolellinen yrityksen sairaslomien ja kustannusten seuranta ja hallinta. Raportointipakettiin kuuluu sopimukseen mukaan seuraavia analyysejä :
 • sairaspoissaolojen kehitys sairauspääluokittain
 • käynnit luokittain
 • kokonaiskustannukset ammattiryhmittäin ja tutkimuksittain
 • asiakastyytyväisyysmittaukset
 • työpaikkakäynnit, terveystarkastusten ja työterveysneuvottelujen määrä
 • tekemättömän työn raportit